Zeszyty Naukowe Doktorantów

Zachęcamy do publikowania artykułów w Zeszytach Naukowych Doktorantów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej.

Terminy nadsyłania artykułów:

15 maja – wydanie czerwcowe

15 listopada – wydanie grudniowe


REGULAMIN CZASOPISMA „ZESZYTY NAUKOWE DOKTORANTÓW” WYDZIAŁU DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

Zadania Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych:

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego przedstawia propozycję recenzentów Zeszytów Naukowych na kolejny rok do zatwierdzenia przez Radę Naukową na ostatnim, w danym roku, spotkaniu Komitetu Redakcyjnego.

Posiedzenia Komitetu Redakcyjnego odbywają się co najmniej jeden raz w półroczu.

Członkowie Komitetu Redakcyjnego wybierają spośród swojego grona przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego.

Komitet Redakcyjny jest powoływany przez Dziekana WDiOM.

W skład Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych wchodzi 5 osób.

Lista recenzentów współpracujących z Zeszytami Naukowymi publikowana będzie raz w roku na stronach internetowych WDiOM.

Organami koordynującymi wydawanie Zeszytów Naukowych są Komitet Redakcyjny i Rada Naukowa. Skład Rady Naukowej i Komitetu Redakcyjnego jest umieszczany na stronie internetowej WDiOM.

Zeszyty Naukowe są wydawane przez Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich (WDiOM) jako Zeszyty Naukowe Doktorantów (Scientific Journal of Postgraduate Studies).

Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej (Zeszyty Naukowe) są czasopismem naukowym, którego głównym zadaniem jest upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego z obszaru nauk o bezpieczeństwie i obronności doktorantów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej oraz doktorantów innych środowisk akademickich.

 • określenie obszarów nauki, których będą dotyczyły publikowane w Zeszytach Naukowych artykuły,
 • zapraszanie autorów do przygotowania i przyjmowanie artykułów od autorów po sprawdzeniu ich zgodności z „Instrukcją dla autorów publikacji” (załącznik 1),
 • zebranie od autorów artykułów uwzględniających uwagi recenzentów
 • przekazanie kompletnego numeru Zeszytu Naukowego zawierającego spis treści, wstęp i komplet artykułów do publikacji,
 • współpraca z autorami artykułów, obejmującym m.in. prace redakcyjne, korekty autorskie, skład.

Radę Naukową Zeszytów Naukowych, w składzie 5 samodzielnych pracowników nauki, powołuje Dziekan WDiOM, a udział w jej pracach nie ma charakteru kadencyjnego.

Rada Naukowa jest organem opiniodawczo – doradczym dla Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych.

Rada Naukowa akceptuje proponowaną przez Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego, listę recenzentów danego numeru Zeszytów Naukowych.

Zmiany w Regulaminie dokonuje Komitet Redakcyjny w porozumieniu z Dziekanem WDiOM.

Zeszyty Naukowe wydawane są tylko i wyłącznie w formie elektronicznej (pliki pdf) i umieszczane w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej WDiOM dwa razy w roku.

Przy publikowaniu Zeszytów Naukowych obowiązują następujące zasady:

 • autorzy nie otrzymują honorarium za publikację artykułu,
 • Zeszyty Naukowe publikowane są w czerwcu i grudniu każdego roku,
 • objętość Zeszytu Naukowego wynosi nie mniej niż 4 arkuszy wydawniczych, a liczba artykułów opublikowanych w ciągu roku powinna wynosi nie mniej niż 16,
 • artykuły mogą być publikowane w języku innym niż polski,
 • objętość artykułu naukowego zamieszczonego w Zeszycie Naukowym nie może być mniejsza niż 0,5 arkusza wydawniczego i nie większa niż 1,0 arkusz wydawniczy,
 • wraz z tekstem artykułu autor jest zobowiązany: złożył oświadczenie, że utwór nie był dotąd publikowany; jego treść i materiał ilustracyjny nie naruszają osobistych i majątkowych praw osób trzecich; podać swoją afiliację oraz określił opisowo i procentowo indywidualny twórczy wkład poszczególnych współautorów w powstanie utworu (załącznik 2),
 • do oceny każdego artykułu naukowego powołuje się recenzenta, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora, będącego pracownikiem nauki z obszaru naukowo-badawczego, który jest przedmiotem publikacji,
 • artykuł przesyłany do recenzenta nie może zawierać danych identyfikujących autora, ani ich afiliacji; obowiązuje zasada nie ujawniania swoich tożsamości między autorami i recenzentami,
 • recenzja artykułu jest sporządzana w formie pisemnej na formularzu recenzji zatwierdzonym przez Komitet Redakcyjny (załącznik 3),
 • publikacja zrecenzowanego artykułu następuje po uwzględnieniu przez autora uwag recenzenta jeśli nie mają one charakteru uwag polemicznych,
 • Zeszyty Naukowe będą indeksowane w co najmniej jednej bazie danych i wprowadzane do zasobów sieci informatycznych.

Artykuł powinien zostać złożony w terminie i trybie określonym w Instrukcji dla autorów publikacji (załącznik 1).

Zgłoszenie pracy musi zawierać:

 • artykuł w formacie pdf i doc. przesłany drogą elektroniczną na adres: zeszyty@gmail.com,
 • artykuł w formie drukowanej,
 • oryginał oświadczenia, stanowiącego załącznik 2 do niniejszego Regulaminu,
 • opinia recenzenta.

Sprawy sporne z autorami artykułów rozstrzyga Komitet Redakcyjny w porozumieniu z Rada Naukową.

Do pobrania:

Regulamin czasopisma „Zeszyty Naukowe Doktorantów” oraz instrukcja dla autorów publikacji