Granty i konkursy naukowe

Poniżej przedstawiamy najważniejsze granty i konkursy naukowe:

Narodowe Centrum Nauki

Konkurs adresowany do osób, które nie posiadają stopnia naukowego doktora. Bez znaczenia jest wiek wnioskodawcy. Wnioskodawca nie musi – ale może – być doktorantem. Musi posiadać opiekuna naukowego, który ma co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Temat zgłaszanego projektu nie musi mieć – ale może – związku z tematem doktoratu wnioskodawcy. Zgłaszany projekt może trwać do 12 do 36 miesięcy. Na każdy rok można uzyskać do 50 000 zł finansowania. Nabór wniosków prowadzony w terminach od 15 marca do 15 czerwca oraz od 15 września do 15 grudnia każdego roku.
Konkurs dla osób z otwartym przewodem doktorskim. Laureat konkursu otrzymuje 12-miesięczne stypendium w wysokości 3 000 zł miesięcznie. W ramach przyznanego stypendium, laureat musi odbyć zagraniczny staż. Musi on trwać od 3 do 6 miesięcy. Na czas trwania stażu przyznawana jest zryczałtowana kwota 9 000 zł miesięcznie. Koszty dojazdu do miejsca odbycia stażu, pokrywane są zryczałtowaną kwotą od 1 000 zł do 10 000 zł. Jej wysokość uzależniona jest od odległości. Nabór wniosków prowadzony w terminie od 15 grudnia do 15 marca każdego roku.
Doktorant może być wykonawcą w ramach projektu zgłoszonego przez osobę ze stopniem lub tytułem naukowym. Zgodnie z zaleceniami Rady NCN doktorant może otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 3 000 brutto miesięcznie.
Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawca ma obowiązek stworzenia pełnoetatowego miejsca pracy dla przynajmniej jednego doktoranta. Zgodnie z zaleceniami Rady NCN doktorant może otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 3 000 brutto miesięcznie. Nabór wniosków w ramach konkursu Maestro odbywa się od 15 czerwca do 15 września każdego roku.
Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawca ma obowiązek stworzenia pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej czterech doktorantów. Zgodnie z zaleceniami Rady NCN doktorant może otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 3 000 brutto miesięcznie. Nabór wniosków w ramach konkursu Symfonia odbywa się od 15 grudnia do 15 marca każdego roku.

Konkurs na staże zagraniczne dla doktorantów i młodych doktorów. Staż trwa od 16 do 36 miesięcy. Doktorant musi pozyskać zagraniczną jednostkę oraz opiekuna naukowego w niej. W ramach konkursu przyznawane jest 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika, 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika, 1 000 zł na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika. Wnioskodawcą mogą być tylko doktoranci i młodzi naukowcy, którzy nie przekroczyli 35. roku życia. Planowany nabór wniosków w kolejnej edycji programu Mobilność Plus prawdopodobnie na przełomie II i III kwartału 2014 r.

Doktoranci mogą składać wnioski w dedykowanym im module 2.1. Warunkiem wymaganym do złożenia wniosku w edycji 2013, było otwarcie przewodu doktorskiego. Zgłaszany projekt może trwać do 24 miesięcy. Brak ograniczeń finansowych. Brak wytycznych dotyczących wysokości wynagrodzeń. Doktoranci mogą być również wykonawcami w ramach projektów zgłaszanych przez osoby ze stopniem/tytułem naukowym w modułach 1.1 i 1.2. Nabór wniosków w kolejnej edycji NPRH odbędzie się prawdopodobnie w 2014 r.

Programy Plus to szereg inicjatyw, których celem jest szerokie wsparcie polskiej nauki. Ideas Plus wspiera polskich naukowców w udziale w kolejnych edycjach programu IDEAS Europejskiej Rady Badań Naukowych (European Research Council). Program IDEAS ma na celu pomoc naukowcom w urzeczywistnianiu i wdrażaniu najbardziej nowatorskich pomysłów z różnych dziedzin wiedzy.


Program stypendialny dla doktorantów i młodych doktorów. W ramach konkursu przyznawanych jest 128 stypendiów po 28 000 zł na rok. Wnioskodawca nie może mieć ukończonego 30. roku życia. Nabór wniosków w III kwartale każdego roku.
Program w ramach, którego finansowane jest wydanie oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. FNP finansuje koszty wydania oraz honorarium dla autora (ok. 15 000 zł). Nabór wniosków prowadzony w trybie ciągłym. Komisja oceniająca wnioski obraduje cztery razy do roku.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.
Program LIDER adresowany jest do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi.

Zobacz również przewodnik po grantach i stypendiach dla młodych naukowców serwisu Granty na badania
przewodnik