Ubezpieczenia społeczne

Zasady obejmowania ubezpieczeniem społecznym regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887, z późn.zm.).

Na podstawie art. 7 pkt 4 uczestnik studiów doktoranckich może zostać objęty ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym o ile nie podlega takim ubezpieczeniom z innego tytułu.

Kwestia ubezpieczenia społecznego ma bezpośrednie przełożenie na przyszłe świadczenia emerytalne obecnych doktorantów. Przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości  są uwzględniane okresy składkowe jak i nieskładkowe. Art. 7 pkt 9a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 z późn.zm.) stanowi, że okresem nieskładkowym są studia doktoranckie i aspirantura naukowa w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu.