Rekrutacja na studia doktoranckie

fashion-601553_1280

Prowadzone studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia doktora nauk społecznych
w dyscyplinie nauk
o bezpieczeństwie

 

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza w drodze konkursu powołana przez dziekana Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Komisja Rekrutacyjna uwzględniając:

a) ocenę z analizy dokumentów złożonych przez kandydatów;

b) ocenę z pisemnego kolokwium kwalifikacyjnego;

c) ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci na studia dokonują rejestracji elektronicznej w terminie od 6 czerwca do 28 sierpnia 2016 r.

 

LINK DO REKRUTACJI :

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

 

Kandydaci zobowiązani są do złożenia w formie papierowej dziekanacie Wydziału (blok 9, pok. 221/9) w terminie od 29 sierpnia do 31 sierpnia 2016 roku
w godzinach  8:00 – 14:00
następujących dokumentów:

 wniosek o przyjęcie na studia skierowany do dziekana WDiOM;

 odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (równorzędnych);

 informację o znajomości języków obcych, potwierdzoną odpisem świadectwa (certyfikatu);

 3 zdjęcia o wymiarach: jedno 3,5×4,5 cm, dwa 4,5×5,5 cm;

 kwestionariusz osobowy – wg wzoru;

 przewidywany temat, projekt, specjalność lub przedmiot badań (obszar zainteresowania) rozprawy doktorskiej;

 propozycję osoby opiekuna naukowego – wskazana, ale nie obowiązkowa;

 potwierdzenie o dokonaniu opłaty wpisowej.

Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne, studia niestacjonarne są odpłatne. Opłata wynosi 5500,00 zł rocznie i może być rozłożona na raty.

Opłata wpisowa wynosi 85 zł.

Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Akademii Marynarki Wojennej w ING Bank Śląski S.A. 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260 z zaznaczeniem kierunku i rodzaju studiów.

 1. Celem studiów doktoranckich jest:
  * Wyposażenie w wiedzę o bezpieczeństwie na poziomie zaawansowanym, umożliwiającym orientację w możliwie szerokim zakresie dyscypliny oraz jej miejsca w dziedzinie nauk społecznych.
  * Przygotowanie do pracy o charakterze badawczym w naukach o bezpieczeństwie.
  * Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.
  * Przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań naukowych (w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie), współpracy naukowej w zespołach badawczych (w tym również międzynarodowych).
  * Kształtowanie kompetencji społecznych właściwych pracownikom nauki.

 

Więcej informacji TUTAJ