VI Ogólnopolskie warsztaty metodologiczno-dydaktyczne

Transdyscyplinarne  Centrum  Badania  Problemów  Bezpieczeństwa 
SERDECZNIE  ZAPRASZA
do udziału w
VI OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATACH
 METODOLOGICZNO-DYDAKTYCZNYCH W NAUKACH
O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI
Diagnozowanie i doskonalenie bezpieczeństwa
w wymiarze lokalnym
w dniach 20-21 kwietnia 2017 roku,
w zabytkowym Pałacu Ogińskich, przy ul. Konarskiego 2 w Siedlcach

CELE KONFERENCJI
             Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących dobrych praktyk
i barier rozwojowych związanych z możliwościami diagnozowania i doskonalenia bezpieczeństwa w powiatach, gminach, miastach i wsiach w zakresie:
 – bezpieczeństwa ekologicznego i zdrowotnego, np. jakości wody, ziemi i powietrza, jakości produktów żywnościowych, problemów zdrowotnych w wymiarze lokalnym, ratownictwa medycznego, epidemii zwierząt, itp.,
– bezpieczeństwa ekonomicznego, np. czynników sprzyjających rozwojowi powiatów, miast
i gmin oraz istniejących barier rozwojowych, itp.,
– bezpieczeństwa politycznego, np. kultury politycznej, emocji i stereotypów, „klinczów” politycznych, frekwencji wyborczej, itp.,
– bezpieczeństwa społecznego, w tym pozytywnych i negatywnych zjawisk (bezrobocia, bezdomności, wykluczenia społecznego, itp.),
– bezpieczeństwa publicznego, np. bezpieczeństwa na drogach, patologii społecznych, przestępczości, itp.,
– bezpieczeństwa kulturowego,  w tym „starych” i nowych wyzwań, szans i zagrożeń, itp.,
– bezpieczeństwa informacyjnego, np. podatności na dezinformacje, cyberzagrożeń, uzależnień komputerowych, itp.,
a także, w pewnym zakresie
– bezpieczeństwa militarnego, np. roli „małych ojczyzn” w sytuacji zagrożeń hybrydowych, ochrony ludzi i mienia, ochrony infrastruktury krytycznej, ochrony dóbr kultury, itp.
             O bezpieczeństwie będziemy rozmawiać nie tylko w wąskim znaczeniu tego pojęcia (jako radzenie sobie – lub nie – z różnymi rodzajami zagrożeń przez podmioty fizyczne i prawne), ale także o możliwościach zrównoważonego rozwoju w układzie terytorialnym, z odniesieniem do bezpieczeństwa jako kategorii jakości życia. Szczególną uwagę zamierzamy zwrócić na rolę i możliwości funkcjonowania społeczności lokalnych, instytucji, organizacji i firm, ale także tzw. zwykłych obywateli w systemie zarządzania kryzysowego. Odniesiemy się także do problematyki bezpieczeństwa jako obszaru aktywności w procesie zarządzania jednostką terytorialną. W tym zakresie istotne będzie zwrócenie uwagi na zagadnienie edukacji i wychowania na rzecz bezpieczeństwa w kontekście kształtowania idei solidaryzmu samorządowego i społecznego w obliczu zagrożeń. W ramach „warsztatów” przewidujemy referaty podczas sesji plenarnej i wymianę doświadczeń w grupach tematycznych, dotyczących m.in. dobrych praktyk w zakresie: przewidywania, zapobiegania i przygotowywania się oraz skutecznego reagowania
i odbudowy, zwracając także uwagę na napotykane w tym zakresie trudności. Warsztaty będą dobrym forum do wymiany poglądów naukowców i praktyków na wyżej sygnalizowane tematy. Przewidywane są również dyskusje dotyczące możliwości opracowywania strategii rozwoju miejscowości oraz planów zarządzania kryzysowego, adekwatnych do potrzeb gmin i powiatów, a także szczere rozmowy o efektach ich praktycznej realizacji.
Konferencja organizowana jest z myślą o udziale szerokiego grona praktyków i pracowników dydaktyczno-naukowych, reprezentujących różne środowiska i dyscypliny oraz dziedziny wiedzy, uwzględniające problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa.             
Sekretariat:
– dr Maryla Fałdowska, tel. 692 816 482; mfaldowska@o2.pl
– dr Joanna Ważniewska, tel. 606 810 373; joannawazniewska@autograf.pl
– dr Dorota Zbroszczyk, tel. 607 910 881; d.zbroszczyk@wp.pl
Informacje organizacyjne

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie dołączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej wraz z tytułem i streszczeniem wystąpienia do dnia
31 marca 2017 r. na adres: afilipek@poczta.onet.pl      lub       zbroszczyk@wp.pl

 

Opłata konferencyjna wynosi 390 zł (bar kawowy, 2 obiady, uroczysta kolacja, recenzowana monografia). Wpłaty prosimy wnosić do 15 kwietnia 2015 r., na konto:
UPH w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce:  19 1240 2685 1111 0000 36 56 31 95     z dopiskiem „Warsztaty 2017 ”
  • Rezerwacja noclegów we własnym zakresie w:
Hotelu „Janusz”, ul. Pusta 15, 08-110 Siedlce, tel. 25 633 06 66 lub 602 551 095;
Hotelu „Hetman”, ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce, tel. 025 644 30 00,
fax: 25 644 74 82;
Hotelu „Arche”, ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce, tel./fax: 25 644 04 33;
Domu Studenta nr 2, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 17 01.

 

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany uczestnikom do 08 kwietnia 2017 r.

 

Organizatorzy konferencji zapewniają publikację materiałów pokonferencyjnych w postaci monografii. Tekst artykułu do 20 stron wraz ze słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim oraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim należy złożyć do
30 września 2017 roku (plik w formacie MS Word, czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp 1,5; przypisy na dole strony, bibliografia na końcu tekstu).

 

Szczegółowe pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do:
– dr Maryla Fałdowska, tel. 692 816 482; mfaldowska@o2.pl
– dr Joanna Ważniewska, tel. 606 810 373; joannawazniewska@autograf.pl